Apr 6, 2013

ಬದುಕುವ ಪಾಠ


ಬದುಕು ಅನುದಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ
ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ
ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪಾಠ
ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗದ ನೋವು
ನೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಭವದ ಪಾಠ
ಬದುಲಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಟ

No comments:

Post a Comment