Nov 14, 2012

ಬೆಂಕಿ-ಬೆಳಕು-ಬದುಕು

ಬೆಂಕಿ ದೀಪವ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ
ಪಟಾಕಿಯ ಸುಡುತ್ತದೆ

ದೀಪ ಮನೆ-ಮನ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ
ಪಟಾಕಿ ತನು-ಧನ ಸುಡುತ್ತದೆ

ಬೆಂಕಿ ಒಂದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು
ಹಬ್ಬ ಒಂದೆ ಆಚರಣೆಯ ಬಗೆ ಎರಡು
ಆಯ್ಕೆ ಮನೆ-ಮನ ಬೆಳಗಲಿ
ಅನಂತ ಅಂಧಕಾರದೆದುರು ಪುಟ್ಟ ಹಣತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರಲಿ....

No comments:

Post a Comment