Oct 26, 2011

ಬೆಳಕು

ಬಂದೀತಪ್ಪ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ
ಇದು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ
ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹಾವಳಿ
ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದದೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲಾ ದಿವಾಳಿ
ಆದರೂ ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮ ತರುವಂತಹ ಈ ದೀಪಾವಳಿ
ಮಾಡದಿರಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ

No comments:

Post a Comment