May 15, 2011

ಕನಸು ಮನಸು

ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗುವುದು
ನವ್ಯ ನವ್ಯೋತ್ತರದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವ ರಸಋಷಿಯಾಗಿಹುದು
ಜ್ಞಾನದಾಹಿ ಹೊಸ ವಿಷಯವ ಹುಡುಕುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂದೆನಿಪುದು
ನಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಃಪಟಲದ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಯೋಗ ನೆಡೆಸಿ
ಹೊಸ ಹಾದಿಯ ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು..
ನಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿ
ಏನೂ ಅರಿಯದವರಂತೆ ನಿದ್ರಾರ್ಥಿಯಾಗುವುದು.

No comments:

Post a Comment